TIN TỨC BỆNH VIỆN

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (01/01/2020) ]


Năm 2020 là năm kỷ niệm chẵn nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước   (30/4/1975 – 30/4/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 – 9 (02/9/1945 – 02/9/2020), 65 năm Ngày truyền thống ngành Y tế (27/02/1955 – 27/02/ 2020), Đặc biệt là năm đại hội Đảng các cấp tiến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 đề ra.

       Phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn thể CBVC, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, thi đua công tác, học tập góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “ Đoàn kết , Năng động, Sáng tạo, An toàn và Chất lượng ”  như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua để thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển đơn vị hướng tới mục tiêu cao cả” Nhân viên và người bệnh hài lòng”.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền , giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, vượt qua khó khăn của dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết; thực hiện tốt qui chế dân chủ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, phong trào cải tiến chất lượng khoa phòng, phong trào đổi mới phong cách thái độ phục vụ và xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp không có chất thải nhựa dùng 1 lần;

- Tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự giác, tinh thần sáng tạo, năng động của cán bộ, viên chức, tích cực lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc 3 trách nhiệm của người cán bộ viên chức để thực hiện tốt công tác 3 xây, 3 chống.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm gắn chặt với việc triển khai thực hiện cuộc vận động" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"  và chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước  đa dạng, phong phú, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, các hoạt động phải cụ thể, đảm bảo trọng thể,  hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THI ĐUA:

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không để xảy ra tai biến chuyên môn và sự cố y khoa, góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu của ngành Y tế và Nghị quyết của Đảng ủy năm 2020:

- Đạt chỉ số thu hút bệnh nhân trên 95%.

- Đạt chỉ số chất lượng điều trị: giảm chỉ số chuyển viện, tử vong và bệnh nặng xin về.

- Đạt chỉ số cải tiến chất lượng bệnh viện từ mức 3 trở lên và điểm trung bình 3,9.

- Đạt chỉ tiêu hài lòng của người bệnh > 95%.

- Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công suất sử dụng giường bệnh.

2. Thi đua xây dựng hình ảnh người thầy thuốc luôn tận tâm với công việc, tận tình với bệnh nhân, không ngừng đổi mới phong cách thái độ phục vụ, thi đua thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên,  công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.

- Phong trào 3 trách nhiệm ” Trách nhiệm với công việc, với bệnh nhân và với bản thân” được triển khai rộng rãi trong CBVC với phương châm: Được người, được việc, được tổ chức, được lòng bệnh nhân.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nội dung chuẩn mực đạo đức chung của ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 3 xây và 3 chống

+ 3 xây:  Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thần tự giác học tập; xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

+ 3 chống: Chống quan liêu,  hách dịch; Chống tham ô lãng phí; Chống bè phái, cục bộ.

- Phát động  phong trào công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt 4 biết, 4 xin và 4 luôn.

+ 4 biết:  biết tôn trọng; biết lắng nghe, biết ứng xử và biết tuân thủ quy trình.

+ 4 xin: xin chào, xin lỗi, xin cám ơn và xin phép.

+ 4 luôn:  luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ và luôn tận tâm.

3. Thi đua thực hiện chỉ thị 05 của tỉnh Ủy, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và thi đua tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ bệnh viện có cái tâm và cái tầm; phát triển nguồn lực đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

4.  Thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng những thành tựu khoa học để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ sự nghiệp phát triển bệnh viện.

5. Thi đua xây dựng văn minh công sở gắn với xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp, an toàn lao động  theo tiêu chuẩn 5S, thân thiện môi tường, không có chất thải nhựa dùng 1 lần.

6. Thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể tiêu biểu trong sạch vững mạnh;  tạo sự ủng hộ và đồng thuận của toàn xã hội đối với đơn vị trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân..

7. Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị: tiết kiệm thời gian để làm việc, tiết kiệm trong sử dụng nguồn tài lực của đơn vị, tiết kiệm trong sử dụng phương tiện, trang thiết bị của đơn vị và thi đua trong tiêu dùng......

8. Thi đua trong việc chấp hành thực hiện các qui định Nhà nước, thi đua trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và thi đua thực hiện nội qui cơ quan, thi đua thực hiện đi công tác có báo cáo về  có trình kết quả.

III. CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Phát huy thành tích năm 2019, khắc phục những khó khăn trong phong trào thi đua thời gian qua. Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ- CP ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang phát động và đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2020 như sau:

1. Tập thể:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh:

+ Danh hiệu lao động Xuất sắc;

+ Bằng khen UBND tỉnh;

+ Hạng nhất khối điều trị;

- Khoa phòng trực thuộc bệnh viện:

+ 100% đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến;

+ 50% đơn vị đạt danh hiệu lao động xuất sắc;

+ 45% đơn vị được tặng giấy khen của Sở Y tế;

+ 25% đơn vị được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ 100% đơn vị  không có cán bộ vi phạm kỷ luật và mắc các tệ nạn xã hội.

+ 100% khoa phòng không có tai nạn lao động, không có tai biến chuyên môn và sự cố y khoa.

+ 100% khoa phòng duy trì và nâng cao chất lượng của cải tiến 5S.

2. Cá nhân:

- 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến;

- 15% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;

- 25% cán bộ, viên chức được tặng giấy khen Sở Y tế;

- 5 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban hay của Bộ Y tế;

- 1 cá nhân đề nghị tặng bằng khen Thủ tướng.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Kiện toàn tổ chức, củng cố và nâng cao hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện.

2. Phong trào thi đua năm 2020 được chia làm 3 đợt như sau:

Đợt 1: Từ ngày 01/01/2020 đến 30/4/2020: Với chủ đề “ thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, mừng  90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và dâng quà chào mừng đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Đợt 2: Từ ngày 1/5 đến 30/9/2020: Hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân; thi đua lập thành tích  chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, Ngày Quốc tế lao động 1/5, chào mừng 130 năm Ngày sinh của Bác  và 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

       Đợt 3: Từ  ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu; lập thành tích chào mừng năm mới 2021.

3. Các khoa phòng được chia làm 4 khối thi đua, như sau:

3.1. Khối Văn phòng, gồm có 8 đơn vị sau:

- Phòng Tổ chức – cán bộ;

- Phòng Hành chính – Quản trị: làm trưởng khối thi đua.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Điều dưỡng;

- Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện;

- Phòng Công tác xã hội.

- Phòng Vật tư – Thiết bị y tế;

- Phòng Tài chính – Kế toán.

Xét thưởng 3 hạng: nhất, nhì và ba

3.2. Khối phẫu thuật và chuyên khoa, gồm có 8 đơn vị sau:

- Khoa Tai – Mũi – Họng;

- Khoa Mắt;

- Khoa ngoại Thận tiết niệu;

- Khoa ngoại Tổng hợp;

- Khoa Chấn thương – Chỉnh hình: Làm trưởng khối thi đua.

- Khoa Phụ sản;

- Khoa Gây mê hồi sức;

- Khoa Răng – Hàm – Mặt.

Xét thưởng 3 hạng: nhất, nhì và ba

3.3. Khối Nội, gồm có 10 đơn vị sau:

- Khoa Hồi sức tích cực chống độc;

- Khoa Cấp cứu tổng hợp;

- Khoa bệnh Truyền nhiễm;

- Khoa Nhi;

- Khoa Nội Tổng hợp;

- Khoa Nội Nội thận – Nội tiết;

- Khoa Nội Tim mạch – lão học: Làm trưởng khối.

- Khoa Nội  cán bộ;

- Khoa Đông y;

- Khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng.

Xét thưởng 4 hạng: nhất, nhì, ba và khuyến khích.

3.4 Khối không có giường bệnh, gồm có 8 đơn vị sau:

- Khoa Dược;

- Khoa Chẩn đoán hỉnh ảnh;

- Khoa Xét nghiệm: Làm trưởng khối.

- Khoa Vi sinh;

- Khoa Giải phẫu bệnh;

- Khoa Dinh dưỡng;

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Khoa Khám bệnh.

Xét thưởng 3 hạng: nhất, nhì và ba.

4. Ban giám đốc, Trưởng Phó Khoa Phòng và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên phải đi đầu, phải gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào thi đua và trong việc chấp hành các qui định, các chế độ chính sách và nội qui cơ quan.

5. Trưởng khoa phòng căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nội dung phát động thi đua của Bệnh viện, xây dựng Kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể của khoa, phòng; đề ra biện pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

6. Theo đợt thi đua, yêu cầu các khoa phòng trực thuộc căn cứ nhiệm vụ cụ thể tổ chức phát động; Kết thúc mỗi đợt phát động thi đua, các trưởng khối phải tiến hành sơ kết, đề nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và báo cáo kết quả các đợt thi đua về thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, để làm cơ sở đánh giá phong trào thi đua cuối năm.

7. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả với Hội đồng thi đua khen thưởng của Bệnh viện. 

Trên là Kế hoạch phát động thi đua năm 2020, Kế hoạch được lấy ý kiến trong Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

TM. HỘI ĐỐNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH

  (ĐÃ KÝ NGÀY 30/12/2019)

 
Bs CKII Lê Minh Hoàng - Chủ tịch CĐ, PGĐ BVĐK tỉnh Hậu Giang

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học