Hoạt động CÔNG ĐOÀN VÀ Đoàn thanh niên

CÂU HỎI THI CHÀO MỪNG NGÀY "THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02"
[ Cập nhật vào ngày (20/01/2021) ]

BỘ CÂU HỎI THI CHÀO MỪNG NGÀY "THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02"


* BỘ CÂU HỎI SỐ 1

 

Câu hỏi số 1. Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 Quy định những việc không được làm của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao là:

a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao,

b. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân; tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi.

          c. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d. Cả a, b, c.

Câu hỏi số 2. Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 Quy định ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp là:

          a. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau;

          b. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng;

         c. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao;

        d. Phát hiện công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức và phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.

e . Cả a, b, c, đ đúng

Câu hỏi số 3. Hãy vui lòng cho biết Quy tắc ứng xử là:

          a. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

          b. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

          c. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

Câu hỏi số 4. Anh, Chị cho biết Đạo đức nghề nghiệp là:

          a.  Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

          b. Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

          c. Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Câu hỏi số 5. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" được ban hành tại quyết định nào sau đây.

          a. Quyết định số 6858/QĐ - BYT

b. Quyết định số 2151/QĐ - BYT

c. Quyết định số 3638/QĐ - BYT

d. Quyết định số 4858/QĐ - BYT

Câu hỏi số 6. Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" có những nội dung nào sau đây?

a. Thành lập Bộ phận chăm sóc khách hàng ngay tại Khoa khám bệnh với nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn, chỉ dẫn người bệnh.

b. Thiết lập thêm kênh thu thập thông tin của người dân thông qua “Hòm thư góp ý”;

c. Triển khai đề án “Tiếp sức người bệnh” do các thầy thuốc trẻ và sinh viên tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong các bệnh viện;

          d. Cả 3 nội dung.

Câu hỏi số 7. Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" có những nội dung nào sau đây ?

a. “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo” là tinh thần phục vụ quán triệt đối với nhân viên y tế tại các bệnh viện trên toàn quốc;

b. Thay đổi màu sắc trang phục của cán bộ trong cơ sở y tế để người dân dễ dàng nhận biết;

c. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai “Đường dây nóng Bộ Y tế";

          d. Cả 3 nội dung.

Câu hỏi số 8. Bác Hồ gửi thư cho Ngành Y tế có nội dung “ Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khỏe của bộ đội, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn” vào năm nào.

          a. Năm 1965

          b. Năm 1966.

          c. Năm 1967.

Câu hỏi số 9. Văn hóa giao tiếp, ứng xử là gì?

a. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, sao cho đạt được mục đích giao tiếp ở một mức độ nhất định.

b. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, để mang lại sự hài lòng cho các bên, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

c. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, sao cho vừa đạt được mục đích giao tiếp ở một mức độ nhất định, vừa mang lại sự hài lòng cho các bên, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

Câu hỏi số 10. Bộ trang phục màu trắng của ngành y tế thể hiện cho những ý nghĩa nào sau đây?

a. Sự sạch sẽ, minh bạch và vô trùng

b. Sự sạch sẽ, tinh khôi và vô khuẩn

c. Sự sạch sẽ, trắng trong và vô trùng

d. Sự sạch sẽ, Minh bạch và vô khuẩn

Câu hỏi tự luận:

Anh ( chị ) cho biết Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu” vào thời điểm nào và thời gian nào? Anh ( chị) cho biết ý nghĩa của lời dạy đó và liên hệ thực tế việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

 

 

* BỘ CÂU HỎI SỐ 2

 

Câu hỏi số 1. Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 Quy định những việc không được làm của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao là:

a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao,

b. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân; tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi.

          c. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d. Cả a, b, c.

Câu hỏi số 2. Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 Quy định ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp là:

          a. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau;

          b. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng;

         c. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao;

        d. Phát hiện công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức và phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.

e . Cả a, b, c, đ đúng

Câu hỏi số 3. Hãy vui lòng cho biết Quy tắc ứng xử là:

          a. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

          b. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

          c. Là các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

Câu hỏi số 4. Anh, Chị cho biết Đạo đức nghề nghiệp là:

          a.  Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

          b. Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

          c. Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Câu hỏi số 5. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" được ban hành tại quyết định nào sau đây.

          a. Quyết định số 6858/QĐ - BYT

b. Quyết định số 2151/QĐ - BYT

c. Quyết định số 3638/QĐ - BYT

d. Quyết định số 4858/QĐ - BYT

Câu hỏi số 6. Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" có những nội dung nào sau đây ?

a. Thành lập Bộ phận chăm sóc khách hàng ngay tại Khoa khám bệnh với nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn, chỉ dẫn người bệnh.

b. Thiết lập thêm kênh thu thập thông tin của người dân thông qua “Hòm thư góp ý”;

c. Triển khai đề án “Tiếp sức người bệnh” do các thầy thuốc trẻ và sinh viên tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong các bệnh viện;

          d. Cả 3 nội dung.

Câu hỏi số 7. Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" có những nội dung nào sau đây ?

a. “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo” là tinh thần phục vụ quán triệt đối với nhân viên y tế tại các bệnh viện trên toàn quốc;

b. Thay đổi màu sắc trang phục của cán bộ trong cơ sở y tế để người dân dễ dàng nhận biết;

c. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai “Đường dây nóng Bộ Y tế";

          d. Cả 3 nội dung.

Câu hỏi số 8. Bác Hồ gửi thư cho Ngành Y tế có nội dung “Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khỏe của bộ đội, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn” vào năm nào.

          a. Năm 1965.

          b. Năm 1966.

          c. Năm 1967.

Câu hỏi số 9. Văn hóa giao tiếp, ứng xử là gì?

a. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, sao cho đạt được mục đích giao tiếp ở một mức độ nhất định.

b. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, để mang lại sự hài lòng cho các bên, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

c. Là những hành vi ứng xử được con người lựa chọn khi giao tiếp với nhau, sao cho vừa đạt được mục đích giao tiếp ở một mức độ nhất định, vừa mang lại sự hài lòng cho các bên, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.

Câu hỏi số 10. Bộ trang phục màu trắng của ngành y tế thể hiện cho những ý nghĩa nào sau đây?

a. Sự sạch sẽ, minh bạch và vô trùng

b. Sự sạch sẽ, tinh khôi và vô khuẩn

c. Sự sạch sẽ, trắng trong và vô trùng

d. Sự sạch sẽ, Minh bạch và vô khuẩn

Câu hỏi tự luận:

“ Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”;  Ai đã chỉ đạo như trên và chỉ đạo vào thời điểm nào? Anh ( chị) cho biết ý nghĩa của câu nói trên và liên hệ thực tế việc thực hiện lời chỉ đạo trên.BsCKII Lê Minh Hoàng (PGĐ-Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang)

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học