Chất lượng bệnh viện

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2019

Bài Dự thi 5S năm 2020 của Khoa Nội tiết - Nội thận - Lọc máu nhân tạo

Tập huấn “ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” cho 63 cán bộ chủ chốt của Bệnh viện như lãnh đạo khoa phòng và Điều dưỡng trưởng các khoa trong thời gian 2 ngày, từ ngày 03 đến 04 tháng 9 năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2019
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học