khoa hồi sức tích cực - chống sốc

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:
  • Tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh của khoa Cấp cứu và các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến.
  • Phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tại bệnh viện trong tình huống xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm hoạ.
  • Phối hợp cùng với khoa Cấp cứu hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện.
  • Trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên.
  • Nghiên cứu khoa học; đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực hồi sức tích cực, chống độc cho tuyến dưới.

2. TỔ CHỨC

  • Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc hiện có 33 biên chế, gồm 03 Bác sĩ Chuyên khoa 1, 01 Bác sĩ và 25 Điều dưỡng (4 đại học, 2 Cao đẳng và 19 Trung cấp) và 4 hộ lý.

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi