khoa phẪu thuật - Gây mê hồi sức

1. CHỨC NĂNG

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác Phẫu thuật - Gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được quy định.

2. NHIỆM VỤ

  • Thực hiện quy trình chuyên môn Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt;
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt. Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.
  • Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sang. Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng) phụ kíp phẫu thuật.
  • Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê - hồi sức;
  • Kiểm tra máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ, vật tư y tế, công tác vô khuẩn theo quy định tại buồng phẫu thuật.
  • Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng;
  • Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm;
  • Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ theo quy định.

3. TỔ CHỨC

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức hiện có 40 cán bộ, nhân viên, gồm: 01 BSCKI, 05 bác sĩ, 01 y sĩ, 28 điều dưỡng ( 2 Đại học, 5 Cao đẳng, 21 TH), 01 KTV và 4 hộ lý.


Tập thể Khoa PhẩuThuật

Tập thể Khoa Phẩu Thuật - Gây mê hồi sức

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi