Phòng hành chính quản trị

1. CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

2. NHIỆM VỤ

 • Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 • Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 • Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 • Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 • Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
 • Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 • Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 • Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 • Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

3. TỔ CHỨC

Phòng HCQT có 32 biên chế, gồm 9 Đại học, 1 Cao đẳng, 7 Trung học, 6 tài xế, 2 hộ lý và 7 cán bộ khác, phụ trách các bộ phận:

 • Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
 • Tiếp khách
 • Cung ứng vật tư thông dụng
 • Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa cây cảnh
 • Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt
 • Bảo vệ trật tự trị an.

Trưởng Phòng: CN Ngô Phước Hóa

Trưởng Phòng: CN Ngô Phước Hóa


Tập thể Phòng Hành chính Quản trị

Tập thể Phòng Hành chính Quản trị

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi